Aktivitete dhe Evente

Zgjedhja e karrierës
Ka shumë raste të prindërve që vendosin të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla profesionale, pavarësisht se mund të kenë
Read more.
A janë institucionet e AFP-së të përgatitura për autonomi institucionale dhe financiare?
Autonomia institucionale dhe financiare është thelbësore për funksionimin e qëndrueshëm të ofruesve të Arsimit dhe Formimit Profesional në të ardhmen.
Read more.
‘Shkolla Dimërore’ nga ‘Akademia S4J’ – një platformë për shkëmbim dhe rritje (profesionale)
Për gati tre vjet tashmë, projekti “Aftësi për Punë” ka punuar ngushtë me shtatë ofrues të AFP-së, duke i mbështetur
Read more.
1,420 nxënës dhe kursantë të sistemuar me sukses në praktika profesionale afatgjata
Në projektin ‘Aftësi për Punë’ ne e kuptojmë rëndësinë e programeve praktike profesionale, të ofruara në partneritet me sektorin privat.
Read more.
Cilësia në praktikat profesionale afatgjata: Gati dhe në përdorim instrumentet për planifikimin dhe vlerësimin e të nxënit nëpërmjet punës
Sigurimi i praktikave profesionale sa më cilësore është prioritet për projektin ‘Aftësi për Punë’ dhe ofruesit partnerë të AFP-së. Në
Read more.
Bëhuni gati për të ardhmen: servis për automjetet elektrike në SHIP Vlorë
Numri i automjeteve elektrike po rritet çdo ditë edhe në Shqipëri. Të presësh deri sa ato të tejkalojnë numrin e
Read more.
Sjellim biznesin në shkolla për ta përshtatur sa më mirë ofertën e AFP-së me tregun e punës
Për të siguruar lidhjen midis programeve të AFP-së dhe tregut të punës, është e domosdoshme që ofruesit e AFP-së të
Read more.