Aktivitete dhe Evente

Kërkesë për Propozime – Trajnim i mësuesve për kurrikulën e TIK
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të ekspertëve, të cilët mund të realizojnë
Read more.
Kërkesë për Propozime – Dizenjim, zhvillim, hostim dhe mirëmbajtje e faqes së internetit të projektit S4J
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë
Read more.
Kërkesë për Kuotim – Prodhime të Materialeve Reklamuese, Visibilitetit dhe Prodhime të Artikujve Promocionalë
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të sigurojnë
Read more.
Kërkesë për Kuotim – Printime të broshurave, fletëpalosjeve, axhendave, etj
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë
Read more.
Kërkesë për Shprehje Interesi – Lista e Ekspertëve
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të ekspertëve, të cilët mund të bashkëpunojnë
Read more.
Kërkesë për Ofertë – Blerje Kancelari zyre
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të kompanive, të cilat mund të ofrojnë
Read more.
Thirrje për Shprehje Interesi: Bileta Avioni/Kompani Udhëtimi
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), publikon këtë thirrje interesi. Nëpërmjet kësaj thirrjeje, Swisscontact do të
Read more.
Kërkesë për Kuotim: Furnizim me karburant
Swisscontact Shqipëri, në kuadër të projektit ‘Aftësi për Punë’ (S4J), është në kërkim të entiteteve, të cilat mund të ofrojnë
Read more.