Blog

Kërkesë për Kuotim: “Hostim i Platformave të Sistemit të Manaxhimit të Shkollës”.

Kërkesë për Kuotim

Swisscontact, në kuadrin e projektit Skills for Jobs, për mirëfunksionimin e Qendrave të Karrierës, zbatimit të Sistemit të Menaxhimit të Shkollës, aplikimit të mësimit të kombinuar dhe përmirësimit të infrastrukturës IT në shkollat partnere, kërkon të realizojë objektin e prokurimit për shërbimin: “Hostim i Platformave të Sistemit të Manaxhimit të Shkollës”.

Swisscontact, fton kandidatët e interesuar të ofertojnë për realizimin e objektit te prokurimit, sipas  dokumentit Kerkese Per Kuotim Hostim S4J.

Ofertat, së bashku me një kopje elektronike në USB, mund të dorëzohen me postë ose dorazi në adresën e zyrave të Swisscontact, Rr. Skenderbej 6/1/1 P.O. Box 2891 Tiranë, deri më datën 15.09.2017, ora 13:00.

Subjektet e interesuara për të aplikuar mund të dërgojnë pyetje në adresën al.info@swisscontact.org   deri më datë 06.09.2017. Përgjigjet do i dërgohen të gjithë subjekteve të interesuara deri me 08.09.2017.

 

 

skillsforjobs
Kërkesë për Kuotim Swisscontact, në kuadrin e projektit Skills for Jobs, për mirëfunksionimin e Qendrave të Karrierës, zbatimit të Sistemit të Menaxhimit të Shkollës, aplikimit të mësimit të kombinuar dhe ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.