Blog

Konferencë: Modeli i Praktikave Profesionale në Distance në TIK

Konferencë: Modeli i Praktikave Profesionale në Distance në TIK

Konferenca mbi Praktikat Profesionale ne Distance ne TIK do te sherbeje per t’u njohur me modelin e praktikave profesionale afatgjata ne Shqiperi, e cila po implementohet nga Swisscontact permes projektik Skills for Jobs (S4J).

Aktiviteti synon te prezantoje vlerat e arsimit dhe trajnimit profesional ne fushen e TIK. Permes fjalimeve dhe diskutimit te panelit qe do te zhvillojme, duam te rrisim ndergjegjesimin mbi gamen e gjere te mundesive ne industrine e Teknologjise se Komunikimit dhe Informacionit, si dhe te tregojme zhvillimin e industrise, aftesite qe kerkohen aktualisht per t’u bere pjese e ketij tregu dhe pritshmerite per te ardhmen.

Në konferencë do të marrin pjesë përfaqësues nga sektori privat dhe sipërmarrësit, përfaqësuesit e shkollave të AFP, kompanitë partnere, ekspertët e AFP etj.

Data: 21.11.2017

Vendi: Protik Innovation Center, Tirana

Ora: 10:00 – 13:00

 

Conference: ICT remote Apprenticeship model

The Conference on ICT remote Apprenticeship model will serve to introduce the ICT Apprenticeship model in Albania supported by Swisscontact through Skills for jobs Project (S4J).

The event will aim to improve the attractiveness and image of vocational education and training in ICT. Through a series of speeches and panel discussion, we want to raise awareness of the wide range of opportunities in the ICT industry, while showing the development of this industry and the required skills in the current and future market.

The conference will be attended by representatives from private sector and entrepreneurs, VET schools representatives, partner companies, VET experts etc.

Date: 21.11.2017

Venue: Protik Innovation Center, Tirana

Hours: 10:00 – 13:00

admin
Konferencë: Modeli i Praktikave Profesionale në Distance në TIK Konferenca mbi Praktikat Profesionale ne Distance ne TIK do te sherbeje per t’u njohur me modelin e praktikave profesionale afatgjata ne ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.