Blog

Konferencë: Sponsorizimi për Arsimin & Formimin Profesional

Konferencë: Sponsorizimi për Arsimin & Formimin Profesional

S4J, me mbështetjen e UNDP, do të organizojë një konferencë mbi “Sponsorizimin në AFP”, më 24 nëntor 2017, në Vlorë. Qëllimi i kësaj konference është të mblidhen pjesëmarrës të nivelit të lartë nga kompanitë private, sistemi arsimor dhe institucionet përkatëse përgjegjëse për hartimin e politikave dhe marrjen e vendimeve. Gjatë kësaj ngjarjeje do të prezantohet tabloja aktuale e sponsorizimit dhe bashkëpunimit ndërmjet kompanive private dhe shkollave të AFP-së, me synimin se historitë që do të ndahen, do të nxisin diskutime konstruktive midis pjesëmarrësve dhe do të frymëzojnë kompani të tjera të bëhen pjesë e skemës.

Data: 24.11.2017

Vendi: Vlore, Shqiperi

Ora: 10:30 – 13:00

 

Conference: Sponsorships in VET

S4J Project, with the support of UNDP, will organize a conference on “Sponsorship in VET”, on November 24th, 2017, in Vlora. The aim of this conference is to gather a high level participants from private companies, education system and relevant institutions in charge of policy making and decision taking. During this even,t the current picture of sponsorships and collaboration between private companies and VET schools will be presented and we are convinced that it will inspire other companies and raise discussions among participants from institutions, but not only.

Date: 24.11.2017

Venue: Vlore, Albania

Hours: 10:30 – 13:00

 

admin
Konferencë: Sponsorizimi për Arsimin & Formimin Profesional S4J, me mbështetjen e UNDP, do të organizojë një konferencë mbi "Sponsorizimin në AFP", më 24 nëntor 2017, në Vlorë. Qëllimi i kësaj ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.