Blog

Një hap më shumë për Të Nxënit Nëpërmjet Punës në Shqipëri

Të nxënit nëpërmjet punës (WBL) është strategjia arsimore që u ofron nxënësve përvoja pune në jetën reale, ku ata mund të aplikojnë aftësitë akademike dhe teknike dhe të zhvillojnë punësueshmërinë e tyre. Ajo që është thelbësore për ta bërë WBL-në një strategji efektive në shkallë kombëtare është ngritja e një sistemi që rregullon rolet dhe përgjegjësitë e 3 palëve të përfshira: shkollat, bizneset dhe nxënësit.

Pas rasteve të suksesshme në Zvicër, Austri dhe Gjermani, ku ekonomia dhe kultura e punës bazohet tek të nxënit nëpërmjet punës (WBL) dhe praktikat profesionale afatgjata, donatorët dhe projektet ndërkombëtare kanë filluar përpjekjet e tyre për konsolidimin e të nxënit nëpërmjet punës në Shqipëri. Që nga fillimi i vitit, KulturKontakt Austria dhe ETF kanë nisur një proces, qëllimi i të cilit është të ndihmojë qeverinë shqiptare për të krijuar një mjedis të përshtatshëm për praktikat profesionale efektive.  Për këtë qëllim, më 24 tetor palët e interesuara për sektorin e AFP-së dhe të punësimit u mblodhën për të diskutuar për mënyrën e rregullimit të këtij procesi të rëndësishëm.

Me modelin e tij të suksesshëm të praktikave profesionale të zbatuar në 5 rajone të Shqipërisë, edhe projekti ‘Aftësi për Punë’ S4J po kontribuon në zhvillimin e sistemit kombëtar të të nxënit nëpërmjet punës në Shqipëri. Përvoja dhe ekspertiza e projektit po i shërben dialogut kombëtar për strukturën dhe instrumentet e nevojshme për krijimin e një sistemi funksional të trajnimit praktik në vend.

Ndërkohë që palët e interesuara i paraqitën problemet nga këndvështrimi i ofruesve të arsimit profesional, ‘Aftësi për Punë’ S4J pati mundësinë të shprehë mendimet dhe shqetësimet e mbi 140 kompanive të sektorit privat që mbështesin shkollat e AFP-së për praktikat profesionale të nxënësve. Meqenëse projekti punon ngushtë me kompanitë e sektorit privat, ai është i vetëdijshëm për përpjekjet e bizneseve dhe suksesin e tyre në ofrimin e praktikave profesionale afatgjata.

Kjo pikëpamje e veçantë nxiti një diskutim shumë konstruktiv, duke theksuar rëndësinë e marrjes në konsideratë të zërit të bizneseve, sfidave të tyre dhe rregullimin e mangësive në legjislacion për ta bërë Të Nxënit Nëpërmjet Punës një proces sa më funksional. Një kuadër funksional për WBL-në do të ndihmojë edhe kompanitë e sektorit privat, duke marrë pjesë në AFP si ofrues të përbashkët, të kuptojnë më mirë rëndësinë e rolit të tyre në përgatitjen e profesionistëve të rinj për të ardhmen.

admin
Të nxënit nëpërmjet punës (WBL) është strategjia arsimore që u ofron nxënësve përvoja pune në jetën reale, ku ata mund të aplikojnë aftësitë akademike dhe teknike dhe të zhvillojnë ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.