Buletini / Newsletter

Mirë se vini ne buletinin e ‘Aftësi për Punë’ S4J!

Klikoni në fotot e mëposhtme për të shfletuar numrat e kaluar.

Deshironi që ky buletin të dërgohet në e-mailin tuaj? Na shkruani në adresen al.info@swisscontact.org.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Welcome to the ‘Skills for Jobs’ S4J Newsletter!

Click on the below pictures to read the past editions.

Want to receive our newsletter in your e-mail? Send us your address at al.info@swisscontact.org.

Buletini 3 - Qershor 2018

3-alb

Newsletter 3 - June 2018

3-eng

Buletini 2 - Maj 2018

2-alb

Newsletter 2 - May 2018

2-eng

Buletini 1 - Prill 2018

1-alb

Newsletter 1 - April 2018

1-eng