Partnerët

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ka mandatuar organizatën zvicerane Swisscontact për të zbatuar projektin “Aftësi për Punë” S4J.

Projekti bashkëpunon me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për prezantimin e Metodave të Reja të mësimdhënies, këshillimin e karrierës dhe marrëdhëniet aktive me bizneset e rajonit për 7 institucione ofruese të arsimit profesional në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Berat dhe Vlorë.

Donator:

Partner lokal:

Zbatues:

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Swisscontact

Institucionet përfituese:

Shkolla e mesme profesionale 'Hamdi Bushati', Shkodër
Shkolla e mesme profesionale 'Kolin Gjoka', Lezhë
Shkolla e mesme profesionale 'Gjergj Canco', Tiranë
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë
Shkolla Tregtare, Vlorë
Shkolla e mesme profesionale 'Kristo Isak', Berat
Shkolla e mesme industriale 'Pavarësia', Vlorë