Të nxënit përmes punës

Të nxënit përmes punës

Arsimi profesional u ofron të rinjve avantazhin e madh të përgatitjes për tregun e punës përmes praktikave profesionale afatgjata në biznes. Këto praktika janë një mundësi e shkëlqyer për të ekspozuar nxënësit në botën e punës në mënyrë që të fitojnë aftësitë e nevojshme profesionale dhe për jetën. Gjatë këtij procesi nxënësit këshillohen nga instruktorët në shkollë e në biznes për të bërë zgjedhje të mirëinformuara për karrierën dhe për t’u punësuar në pozicione që u përshtaten aftësive, talenteve dhe edukimit të tyre.

Para se të niste projekti “Aftësi për Punë”, praktika profesionale ofrohej në periudha afatshkurtra. Për të përputhur më mirë angazhimet dhe kërkesat e kompanive, hartuam modelin e praktikave profesionale të shtrira gjatë gjithë vitit dhe skemat e praktikave për drejtime të ndryshme.

Çfarë e bën të suksesshëm këtë model?