Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC

Rreth Nesh

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact. Projekti mbështet 10 institucione të arsimit e formimit profesional (AFP) drejt:

 • Krijimit të lidhjeve të ngushta me kompanitë e sektorit privat dhe partnerë të tjerë;
 • Përmirësimit të programeve mësimore me orientim nga tregu i punës;
 • Aplikimit të metodave të reja të mësimdhënies dhe standardeve të cilësisë;
 • Realizimit të praktikave profesionale afatgjata në biznes;
 • Zhvillimit dhe fuqizimit të institucionit.

S4J ndodhet në fazën e dytë, e cila nisi në muajin prill 2019 dhe do të vijojë deri në muajin qershor 2023. Në këtë moment projekti po mbështet 5571 nxënës dhe 779 kursantë; 32% e nxënësve dhe 26% të shkollave të AFP-së në Shqipëri!

Aftësi për punë
Aftësi për punë

Vizioni

Qëllimi kryesor i projektit “Aftësi për Punë” (S4J) është që t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri arsimin dhe formimin më të mirë profesional. Aftësitë më të mira do t’i ndihmojnë të rinjtë që të gjejnë një punë që e adhurojnë dhe që paguhet mirë.

Përfituesit

Rezultatet deri më sot

 • 5571 nxënës janë përfitues të projektit
  (31% e nxënësve të AFP-së në Shqipëri)

 • Më shumë vajza në AFP
  Gjatë vitit shkollor 2019-2020, 21% e nxënësve në institucionet partnere kanë qenë vajza.

 • Më shumë të diplomuar po punësohen
  Një vit pas diplomimit, situata e punësimit ka qenë 48% për të diplomuarit në vitin 2018 në krahasim me 33% në 2016.

 • Paga më të larta se mesatarja në vend për të diplomuarit që punësohen për herë të parë
  Më shumë të diplomuar që paguhen 50,000 lekë e sipër, nga 5% në 2017 në 21% në 2018 (rroga mesatare në vitin 2019 = 43,604 lekë neto).

 • Braktisje më e ulët e shkollës
  Gjatë vitit shkollor 2018-2019 shkalla e braktisjes u ul në 9,3% (objektivi 10%). Kjo nëpërmjet këshillimit për AFP, planeve të individualizuara mësimore, përmirësimit të kulturës së shkollës dhe bashkëpunimit më të fortë midis shkollës dhe prindërve.

 • 629 kompani kanë nënshkruar Memorandume Mirëkuptimi me institucionet partnere të projektit
  Nga to, 577 ofrojnë praktika profesionale për 1874 nxënës. Disa nga këto biznese, ndër më të mirët në vend, bashkë-financojnë AFP, marrin pjesë në rrjetin e AFP-së dhe në zhvillimin e kurrikulave.

 • Orientimi në karrierë ofrohet në 7 institucione partnere
  Konsolidim i shërbimeve si qendrat e karrierës, skemat e të nxënit nëpërmjet punës, kurset afatshkurtra sipas kërkesës, planet e personalizuara të zhvillimit dhe sistemi i gjurmimit të të diplomuarve.

 • Rritje e dialogut mes ofruesve dhe bizneseve
  16 tryeza vendore të dialogut me bizneset në qarkun e Beratit, Lezhës, Shkodrës dhe Vlorës. 154 përfaqësues biznesesh nga 8 industri kontribuan për të kuptuar nevojat për aftësi të tregjeve rajonale të punës.

 • Ofertë më e orientuar nga tregu i punës
  Duke marrë parasysh nevojat e tregut të punës, ofruesit partnerë përfshinë në programin mësimor 1 drejtim dhe 12 profile të reja për vitin akademik 2019-2020.

 • Infrastrukturë më moderne
  Platforma virtuale të të nxënit dhe platforma për menaxhimin e institucionit si edhe investime në pajisje TIK, me hapësira të përmirësuara për mësim dhe argëtim.

 • Mbështetje gjatë mësimit në distancë
  Gjatë periudhës së distancimit social shkaktuar nga COVID-19, institucionet partnere dhe jo-partnere u mbështetën me pasurimin e materialeve të platformës MësoVET, mbështetjes në përdorim si dhe trajnimit të mësuesve për procesin e mësimit në distancë dhe për hartimin e materialeve digjitale me mbi 50 webinare. Përdorimi i platformës u shumëfishua duke arritur 4339 përdorues, ndër të cilët 417 mësues të trajnuar.

 • Mësues të trajnuar nga industria
  Trajnime për: hartimin e materialeve mësimore digjitale, automjetet elektrike, guidat turistike, sigurimet, Smart Home, kurset CISCO, marketing digjital, Alfaweb, planifikim vjetor, video-pedagogji, mirëmbajtje faqesh interneti, etj.

 • Plane mësimore më efikase
  Trajnime për 24 mësues nga 9 institucione partnere mbi praktikat më të mira dhe kriteret për planet mësimore vjetore, ku u përgatitën lista për vlerësimin e planeve mësimore dhe u ripanë 1230 plane vjetore.

 • Menaxhim më i mirë e strategjik i shkollave
  U hartuan nga të gjithë ofruesit partnerë planet strategjike dhe planet vjetore të veprimit, nisur nga prioritetet strategjike. Qëllimi: fuqizimi i institucioneve, përputhja e prioriteteve të tyre me ato të projektit dhe Shërbimit Kombëtar të Punësimit, dhe përmirësimi i sistemit të monitorimit e vlerësimit.

 • Njësi Zhvillimi të konsoliduara
  Institucionet partnere përzgjodhën koordinatorët për secilin nga funksionet e Njësisë së Zhvillimit dhe u mbështetën nga S4J për konsolidimin e këtyre funksioneve.

 • Promovim më cilësor
  Institucionet partnere të projektit zhvillojnë një sërë aktivitetesh promovuese gjatë gjithë vitit si pjesë e përpjekjeve të Marketingut Institucional, ndër të cilat edhe “Java e Praktikave Profesionale”.

Ekipi ynë

MARTIN DIETSCHI

Mbështjetje në Menaxhim

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

HENRY LEERENTVELD

Mbështjetje Teknike

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

FATION DRAGOSHI

Menaxher Projekti

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

DR. ERKA ÇARO

Zv/Menaxhere Projekti
Koordinatore Komponenti për Mënyrat e Reja të të Nxënit

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

BORANA BARJAMI

Koordinatore Komponenti për të Nxënit Përmes Punës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

DR. SIDITA DIBRA

Koordinatore Komponenti për Zhvillimin Institucional

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ALEKA PAPA

Koordinatore Komponenti për Difersifikimin e Ofertës së AFP-së

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

OLA LAÇI

Koordinatore Komponenti për Marrëdhënien me Biznesin

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ELTJANA PLAKU

Eksperte e Monitorimit dhe Matjes së Rezultateve

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

RUZHA LIKJA

Asistente Ekzekutive

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

BESMIRA HOXHA

Koordinatore Rajonale për Vlorën dhe Beratin

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool.

JONA XHUFI

Eksperte për Komunikimin dhe Marrëdhëniet me Publikun

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

ERIOLA SHINGJERGJI

Koordinatore Rajonale për Tiranën dhe Elbasanin

Eksperte e Çështjeve Gjinore

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

MADALENA GEGA

Koordinatore Rajonale për Shkodrën dhe Lezhën

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

MANJOLA MARTIRI

Zyrtare e Lartë e Administratës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

STELJANA SHIBA

Zyrtare e Lartë e Financës

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

RISELDA DANI

Asistente Finance dhe Administrate

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

SERJAN LLAZARI

Shef Logjistike & Asistent IT

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

EDUART DOMI

Logjistikë

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

Bashkëpunëtorët

SYABHIT SHKRELI

Bashkëpunëtor për Kreativën dhe Komunikimin

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

AURORA MARKU

Bashkëpunëtore për Monitorimin dhe Matjen e Rezultateve

956C657C-193E-471E-AB16-5F8D3B5AD8F9Created with sketchtool. [email protected]

Swisscontact

Swisscontact është një organizatë zvicerane e pavarur, me orientim drejt biznesit, që synon bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim. E përfaqësuar në 36 vende, me 123 projekte dhe mbi 1100 të punësuar, promovon që nga viti 1959 zhvillimin ekonomik, social dhe mjedisor.

Aftësi për punë

FAQ

Arsimi e formimi profesional (AFP) është një arsim i mesëm që zhvillon aftësitë e nxënësve në teori dhe praktikë profesionale, për të qenë gati për punësim pas diplomimit apo certifikimit. Pasi diplomohen nga shkolla e mesme e AFP-së, të rinjtë mund të ndjekin edhe arsimin e lartë.

Arsimi e formimi profesional në Shqipëri mbështeten nga institucione shtetërore si dhe organizata e projekte të huaja. Ministria përgjegjëse për AFP është Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ndërkohë që agjencitë përgjegjëse janë Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) dhe Agjencia Kombëtare e AFP dhe Kualifikimeve (AKAFPK). Gjithashtu, AFP në Shqipëri mbështetet nga qeveritë zvicerane, austriake dhe gjermane.

Aktualisht ka 18,192 nxënës të regjistruar në institucionet ofruese të AFP-së në Shqipëri.

 • Arsimi profesional zhvillon aftësitë e të rinjve në teori dhe praktikë profesionale.
 • Eksperienca fitohet duke u ndihmuar në çdo hap nga ekspertë të fushave që udhëzojnë nxënësit hap pas hapi për të fituar aftesitë praktike.
 • Që në moshë të re, të rinjtë kanë akses në tregun e punës dhe mësojnë nga përvoja e përfaqesuesve të bizneseve më të suksesshme.
 • Praktika profesionale krijon mundësi për punësim të denjë dhe të mirëshpërblyer dhe hapësira për promovim në pozicione menaxheriale.
 • Të rinjtë zbulojnë pasionet e tyre gjatë punës në praktikë dhe bëjnë zgjedhje më të përshtatshme për karrierën.
 • Të rinjtë punësohen e vetëpunësohen shpejt e në drejtime që i përshtaten aftësive dhe arsimimit të tyre.
 • Ata marrin përgatiten në teori e praktikë për të vazhduar shkollën e lartë.
 • Gjithmonë e më tepër kërkesat për profesionistë të kualifikuar nga industritë e ndryshme kanë ardhur në rritje.
 • Modernizimi dhe digjitalizimi i ekonomisë ka nevojë për profesionistë të rinj me eksperiencë praktike.
 • Arsimi profesional në Shqipëri mbështetet nga vende si Zvicra, Gjermania dhe Austria. Këto vende e kanë zgjedhur gjerësisht arsimin profesional për të siguruar aftësi për punën dhe për jetën.

Institucionet partnere të S4J kanë një rrjet të gjerë biznesesh partnere, nga më të mirat në rajon, të cilat ofrojnë praktikat profesionale afatgjata për nxënësit. Sipas modelit të praktikave profesionale afatgjata të zhvilluar nga S4J, nxënësi këshillohet për karrierën nga instruktorët në shkollë dhe në biznes, për të kuptuar se cilat janë aftësitë e prirjet e tij dhe në cilat drejtime e pozicione pune mund ta gjejë më mirë veten. Nxënësi gjithashtu këshillohet për procesin e aplikimit në praktika dhe në Panairin e Praktikave Profesionale të organizuar nga shkolla njihet me bizneset e zhvillon intervista. Pasi prindi, shkolla dhe kompania nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi, nxënësi mund të nisë praktikën në biznes.

Institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” janë mbështetur nga projekti me infrastrukturën dhe teknologjinë e nevojshme për të zhvilluar një mësim që kombinon mësimdhënien ballë për ballë me atë online. Në shkolla janë krijuar klasa të mësimit të kombinuar dhe infoteka (salla të pajisura me kompjutera), ku nxënësit mund të zhvillojnë projekte online. Platforma MësoVET, e zhvilluar nga projekti, lejon mësimin në distancë dhe pasurohet vazhdimisht me materiale mësimore digjitale. Gjatë periudhës së distancimit fizik të shkaktuar nga COVID-19, përdorimi i platformës u shumëfishua dhe ajo u përdor edhe nga institucione të tjera të AFP-së në Shqipëri, jo partnere me S4J.

 • Krijimi i një mendësie biznesi në institucionet partnere të arsimit e formimit profesional duke rritur bashkëpunimin e tyre me sektorin privat dhe partnerë të tjerë;
 • Adoptimin e modelit të praktikave profesionale afatgjata nga ofruesit partnerë me përfitime të mëdha për nxënësit, bizneset dhe institucionet;
 • Përmirësimin dhe modernizimin e procesit mësimor përmes integrimit të teknologjisë në mësimdhënie dhe metodave të reja të të nxënit, trajnimit të stafit nga liderë të industrisë dhe integrimit të procesit të vlerësimit e monitorimit të planeve mësimore;
 • Zhvillimin institucional përmes krijimit dhe konsolidimit të Njësisë së Zhvillimit, planifikimin e menaxhimin strategjik dhe procesin e vetëvlerësimit të institucioneve partnere.