Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Shkolla “Fan S. Noli” në Korçë: Partneri ynë më i ri
Lexo më shumë
Histori Suksesi në AFP: Punësohen 71% e të diplomuarve
Lexo më shumë
Publikime
 • 1

  Manual Përdorimi për Administrator të Tentants në Platformën MësoVET

 • 1

  Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET

 • 1

  Raste Frymëzuese – Praktikat profesionale të nxënësve në Arsim Profesional

 • 1

  Kurse të shkurtra

 • 1

  Provimet e nivelit në arsimin profesional zhvillohen në platformën MësoVET

 • 1

  Zhvillohet maratona e prezantimit të 55 lëndëve të reja në platfomën MësoVET

 • 1

  Webinari: “Digjitalizimi i procesit mësimor nëpërmjet platformës MësoVET”

 • 1

  Zhvillimi i orëve mësimore model nëpërmjet platformës MësoVET

 • 1

  Webinar: Arkiva Digjitale për menaxhimin e dokumentimit shkollor në një sistem menaxhimi të mësimit

 • 1

  Shkolla Hamdi Bushati krijon arkivën digjitale për menaxhimin e dokumentimit shkollor

 • 1

  Transformimi i vlerësimit në shkolla: Si testimet online lehtësojnë punën tuaj si mësues

 • 1

  Programi i Shkëmbimit të mësuesve për të ndjekur përdorimin e MësoVET në mësimdhënien në klasë

 • 1

  Mësuesit kapacitohen për zhvillimin e provimeve të nivelit në platformën MësoVET

 • 1

  Krijimi i bankave të pyetjeve në platformën MësoVET si lehtësues në përgatitjen e kuiceve

 • 1

  Inteligjenca Artificiale në mësimdhënie: si mund të përdorin mësuesit ChatGPT

 • 1

  Kapacitimi i koordinatorëve të Njësisë së Zhvillimit

 • 1

  Nxënësit njihen me ndryshimet në platformën Mësovet

 • 1

  Pse është e rëndësishme të mbështeten mësuesit në përdorimin e TIK?

 • 1

  Kurs i shkurtër për nxënësit tuaj: Si të përpilojmë një CV cilësore?

 • 1

  Platforma MësoVET po vijon të pasurohet me materiale digjitale

 • 1

  Të mësuarit gjatë gjithë jetës

 • 1

  Kurs i shkurtër për nxënësit tuaj: Si të shkruajmë një e-mail?

 • 1

  Përdorimi i videove të shkurtra ndërvepruese në mësimdhënie

 • 1

  Si mësojnë të rinjtë sot?

 • 1

  Rotacioni sipas stacioneve: një orë mësimore ndryshe në lëndën e matematikës

 • 1

  Rotacioni në laborator: aplikimi i njohurive duke u argëtuar

 • 1

  Mësimi i kombinuar si një alternativë e mësimit ballë për ballë

 • 1

  Një qasje hibride: ndërthurja e klasës së përmbysur me modelin e rotacionit sipas stacioneve

 • 1

  6 aftësi që çdo mësues duhet t’ua mësojë nxënësve

 • 1

  Webinar ‘’Qasja kapilare e digjitalizimit në shkollë nëpërmjet Personit Kyç të Digjitalizimit’’

 • 1

  Nxënësit dhe teknologjia: Si të ndërgjegjësojmë nxënësit mbi mbrojtjen dhe sigurinë në internet

 • 1

  Paketa e Pedagogjisë Digjitale – Ndërthurja e teknologjisë me zhvillimin e vazhduar profesional të mësuesve

 • 1

  Publikimi me rastet e mira te mësuesve

 • 1

  “MësoVET – Aplikacioni që transformon mësimin në shkollat profesionale”

 • 1

  Ndryshimet e Moodle 4.0: Si ndihmojnë mësuesit dhe nxënësit në mësimdhënie

 • 1

  A ndryshon roli i mësuesit në mësimdhënien online nga roli në mësimdhënien ballë për ballë?

 • 1

  Katër kurse të shkurtër për mësuesit

 • 1

  Kombinimi i lëvizjes dhe teknologjisë për nxitjen e të nxënit

 • 1

  Katër kurse të shkurtër për nxënësit tuaj

 • 1

  Klubet e Inovacionit: Një mundësi e re për të rinjtë e arsimit profesional

 • 1

  Praktika të mira të digjitalizimit të mësimdhënies

 • 1

  Webinari: “Ndarje përvojash: Një hap drejt të nxënit gjatë gjithë jetës”

 • 1

  Praktika Profesionale në Kompani 

 • 1

  Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2020-2021

 • 1

  Vlerësimi i Planeve të Mësimdhënies të Lëndëve Teorike dhe Moduleve Praktike Profesionale të Vitit Mësimor 2021-2022

 • 1

  Paragjurmimi i Maturantëve Brezi 2021-2022

 • 1

  Instrumente për Monitorimin e Kurrikulës së Zbatuar në Institucionet Ofruese të AFP-së

 • 1

  Perspektiva e Drejtuesve të Shkollave Profesionale mbi Manaxhimin e Institucionit

 • 1

  Perspektiva e Nxënësve mbi Eskperiencën në Arsimin Profesional

 • 1

  Nevojat për profesione dhe aftësi të reja profesionale në sektorin e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri

 • 1

  Të rinj Frymëzues – Praktika të Mira nga Nxënësit e Arsimit Profesional

 • 1

  Udhëzues praktik për koordinatorin e kurrikulave në AFP

 • 1

  Udhëzues praktik për koordinatorin e zhvillimit profesional të vazhdueshëm në AFP

 • 1

  Mësim i kombinuar, një zgjedhje efektive për të nxënit në arsimin profesional

 • 1

  Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

 • 1

  Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

 • 1

  Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale

 • 1

  Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

 • 1

  Realizimi i praktikave profesionale në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor

 • 1

  Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

 • 1

  Rezultatet nga gjurmimi i të diplomuarve nga shkollat partnere deri në vitin 2020

 • 1

  Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

 • 1

  UDHËZUES PRAKTIK PËR KOORDINATORIN E KURRIKULAVE NË AFP

 • 1

  Novacioni në mësimdhënie gjatë pandemisë: Praktikat më të mira

 • 1

  Drama në klasë: Të mësuarit përmes imagjinatës

 • 1

  Mësimi në distancë – Praktikat më të mira nga institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë”

 • 1

  Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Mars 2020

 • 1

  Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Tetor 2020

 • 1

  Raporti mbi funksionimin e mësimit në distancë – Maj 2020

 • 1

  Udhëzues për praktikat profesionale në biznes

 • 1

  Udhëzuesi për planifikimin e mësimit në shkollat profesionale

Buletini

Regjistrohuni tek buletini i S4J për t'u informuar mbi të rejat e fundit lidhur me projektin dhe arsimin profesional në Shqipëri

Numri i fundit

Buletini 14