Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
Faza e tretë e projektit “Aftësi për Punë”: Vizion i ri për një ndikim më të gjerë në AFP
Lexo më shumë
Mësoni më shumë se çfarë bëjmë
Publikime
 • Njësi Zhvillimi që ofron shërbime cilësore për nxënësit, mësuesit dhe bizneset

 • Praktika Profesionale Cilësore. Validimi i proceseve të realizimit të tyre në AFP.

 • Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2021-2022

 • Një kualifikim i ri sipas nevojave të sektorit të turizmit, me mbështetjen e projektit “Aftësi për Punë”

 • Gjurmimi në nivel kombëtar

 • Integrimi në tregun e punës i të diplomuarve nga arsimi profesional

 • Integrimi në tregun e punës i të certifikuarve nga formimi profesional

 • Nevojat për Aftësi dhe Profesionistë në Sektorin e Hotelerisë në Shqipëri

 • Bashkëpunimi mes OJF-ve dhe shkollave profesionale në mbështetje të nxënësve nga grupet vulnerabël

 • Mbështetja e projektit “Aftësi për Punë” për ngritjen e Njësisë së Zhvillimit në institucionet partnere të AFP-së

 • Modele dhe praktika të suksesshme të shkollave partnere të S4J për integrimin e nxënësve në tregun e punës

 • Raporti i vlerësimit të nxënësve

 • Manual Përdorimi për Administrator të Tentants në Platformën MësoVET

 • Raste Frymëzuese – Praktikat profesionale të nxënësve në AFP

 • Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET

 • Praktika të mira të digjitalizimit të mësimdhënies

 • Praktika profesionale në kompani

 • Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2020-2021

 • Vlerësimi i planeve të mësimdhënies të lëndëve teorike dhe moduleve praktike, viti mësimor 2021-2022

 • Paragjurmimi i Maturantëve Brezi 2021-2022

 • Instrumente për Monitorimin e Kurrikulës së Zbatuar në Institucionet Ofruese të AFP-së

 • Perspektiva e drejtuesve të shkollave profesionale mbi menaxhimin e institucionit

 • Perspektiva e nxënësve mbi eksperiencën në arsimin profesional

 • Nevojat për profesione dhe aftësi të reja profesionale në sektorin e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri

 • Të rinj frymëzues – praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

 • Udhëzues praktik për koordinatorin e kurrikulave në AFP

 • Udhëzues praktik për koordinatorin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional në AFP

 • Mësim i kombinuar, një zgjedhje efektive për të nxënit në arsimin profesional

 • Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

 • Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

 • Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale

 • Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

 • Realizimi i praktikave profesionale në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor

 • Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

 • Rezultatet nga gjurmimi i të diplomuarve nga shkollat partnere deri në vitin 2020

 • Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

 • Novacioni në mësimdhënie gjatë pandemisë: Praktikat më të mira

Buletini

Regjistrohuni tek buletini i S4J për t'u informuar mbi të rejat e fundit lidhur me projektin dhe arsimin profesional në Shqipëri

Numri i fundit

Buletini 17