Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim SDC
S4J prezanton në Konferencën Ndërkombëtare “LELAM”, Zvicër
Lexo më shumë
Njësi Zhvillimi që ofron shërbime cilësore për nxënësit, mësuesit dhe bizneset
Lexo më shumë
Shkolla Dimërore S4J po vjen!
Lexo më shumë
Mësoni më shumë se çfarë bëjmë
Publikime
 • Praktika Profesionale cilësore në biznes

 • Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2021-2022

 • Gjurmimi në nivel kombëtar

 • Integrimi në tregun e punës i të diplomuarve nga arsimi profesional

 • Integrimi në tregun e punës i të certifikuarve nga formimi profesional

 • Nevojat për Aftësi dhe Profesionistë në Sektorin e Hotelerisë në Shqipëri

 • Bashkëpunimi mes OJF-ve dhe shkollave profesionale në mbështetje të nxënësve nga grupet vulnerabël

 • Mbështetja e projektit “Aftësi për Punë” për ngritjen e Njësisë së Zhvillimit në institucionet partnere të AFP-së

 • Modele dhe praktika të suksesshme të shkollave partnere të S4J për integrimin e nxënësve në tregun e punës

 • Raporti i vlerësimit të nxënësve

 • Manual Përdorimi për Administrator të Tentants në Platformën MësoVET

 • Raste Frymëzuese – Praktikat profesionale të nxënësve në AFP

 • Nga vizioni në realitet – Raste të suksesshme të një ore mësimore me platformën MësoVET

 • Praktika të mira të digjitalizimit të mësimdhënies

 • Praktika profesionale në kompani

 • Rezultatet e gjurmimit të të diplomuarve dhe të certifikuarve në ofruesit partnerë të S4J, 2020-2021

 • Vlerësimi i planeve të mësimdhënies të lëndëve teorike dhe moduleve praktike, viti mësimor 2021-2022

 • Paragjurmimi i Maturantëve Brezi 2021-2022

 • Instrumente për Monitorimin e Kurrikulës së Zbatuar në Institucionet Ofruese të AFP-së

 • Perspektiva e drejtuesve të shkollave profesionale mbi menaxhimin e institucionit

 • Perspektiva e nxënësve mbi eksperiencën në arsimin profesional

 • Nevojat për profesione dhe aftësi të reja profesionale në sektorin e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri

 • Të rinj frymëzues – praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

 • Udhëzues praktik për koordinatorin e kurrikulave në AFP

 • Udhëzues praktik për koordinatorin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional në AFP

 • Mësim i kombinuar, një zgjedhje efektive për të nxënit në arsimin profesional

 • Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

 • Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

 • Vlerësimi i procesit mësimor në shkollat profesionale

 • Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

 • Realizimi i praktikave profesionale në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Vlerësim vjetor

 • Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

 • Rezultatet nga gjurmimi i të diplomuarve nga shkollat partnere deri në vitin 2020

 • Praktika të mira nga nxënësit e arsimit profesional

 • Novacioni në mësimdhënie gjatë pandemisë: Praktikat më të mira

Buletini

Regjistrohuni tek buletini i S4J për t'u informuar mbi të rejat e fundit lidhur me projektin dhe arsimin profesional në Shqipëri

Numri i fundit

Buletini 18