Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

Funksionimi i Njësive të Zhvillimit në institucionet partnere të projektit “Aftësi për Punë” – Raport vlerësimi

Referuar intervistave të zhvilluara me drejtuesit dhe koordinatorë të Njësisë së Zhvillimit, rezultoi se Njësia e Zhvillimit pranë shkollave këtë vit ka njohur dhe realizuar një mori procesesh, të cilat kanë sjellë një dinamikë të re brenda njësive të zhvillimit si dhe në shkollë në tërësi.

Shkolla konsiderohet si laborator idesh dhe Njësia e Zhvillimit (NjZh) si “zemra e shkollës” ku këto ide do duhet të gjenerohen. Koordinatorët perceptohet se janë të kapacituar me aftesi teknike dhe organizative, në sajë të trajnimeve, investimeve, manualeve, formulimit të planeve që njësitë kanë.

Lexoni publikimin më poshtë për të mësuar më shumë mbi gjetjet nga njësitë e zhvillimit të ofruesve partnerë të S4J.