Katalogjet e ofertës për rajonet e Vlorës, Beratit, Shkodrës dhe Lezhës

Katalogu i ofertës rajonale të aftësive synon të informojë grupet kryesore të interesit: sektorin privat, institucionet e arsimit e formimit, institucione të tjera publike, si: OJF, etj., si edhe publikun e gjerë rreth programeve që ofrohen nga institucionet e arsimit e formimit profesional të një rajoni. Ai ofron një pasqyrë të specialiteteve dhe aftësive kryesore me të cilat po pajisen punonjësit e ardhshëm.

Me mbështetjen e projektit “Aftësi për Punë” janë hartuar 4 katalogje të ofertës për rajonet e Vlorës, Beratit, Shkodrës dhe Lezhës. Publikimet mund t’i lexoni më poshte.

Katalogu i Ofertës Vlorë

Katalogu i Ofertës Berat

Katalogu i Ofertës Shkodër

Katalogu i Ofertës Lezhë