Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

Perceptimet e nxënësve për ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë”- Vlerësim vjetor

Ky raport përshkruan rezultatet kryesore të gjeneruara nga të dhënat e mbledhura nëpërmjet një pyetësori të strukturuar, të zhvilluar në shkollat partnere të projektit “Aftësi për Punë”. Anketimi me nxënësit e këtyre shkollave u realizua gjatë gjatë muajit shkurt 2021. Përveç rezultateve të vitit akademik 2020-2021, përgjatë këtij raporti do të paraqitet një analizë krahasuese, duke pasqyruar edhe ndryshimet në indikatorët e matur. Madhësia e kampionit për vitin 2021 është 3001 nxënës të cilët janë të shpërndarë në katër vitet e studimit.

Lexoni publikimin më poshtë për të mësuar më shumë.