Përshkrimet e profileve

Përshkrimet e profileve

Për të mbështetur procesin e orientimit në karrierë, projekti “Aftësi për Punë” ka pasuruar profilet e kërkesave të hartuara sipas modelit zviceran në 26 profesione në total duke mbuluar 7 drejtime 

Profilet e kërkesave për profesione të ndryshme shërbejnë si një instrument për orientimin profesional dhe në karrierë të nxënësve në arsimin 9-vjeçar dhe arsimin profesional.

Shfletoni më poshtë broshurat me përshkrimet e profileve sipas drejtimeve të caktuara.

Hoteleri-Turizëm

 • Recepsion
 • Shërbime Bar & Restorant
 • Kuzhinë
 • Guidë turistike

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)

 • Mbështetje për përdoruesit TIK
 • Rrjete të dhënash
 • Zhvillim faqesh interneti
 • Programim

Ekonomi-Biznes

 • Tregti
 • Sigurime
 • Sipërmarrje e agjencisë turistike

Mekanikë

 • Konstruksione metalike
 • Makina metal-punuese
 • Teknologjia e përpunimit të metaleve
 • Mirëmbajtje dhe riparime mekanike
 • Metalurgji dhe fonderi

Shërbime mjetesh transporti

 • Shërbime elektro-auto
 • Shërbime motorike
 • Shërbime xhenerike
 • Shërbime karrocerie
 • Shërbime mjetesh të renda transporti

Instalues i sistemeve termohidraulike

Panele diellore dhe hidraulike

Tekstil-Konfeksione

 • Rrobaqepësi
 • Modelim
 • Tekstil
 • Galanteri

Informacione të përgjithshme

 • Informacion i përgjithshëm
 • Udhëzim për këshilluesin e karrierës
 • Udhëzime për prindërit