Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

Perspektiva e drejtuesve të institucioneve partnere mbi projektin “Aftësi për Punë”

Ky kërkim cilësor ka për qëllim identifikimin dhe eksplorimin e perceptimeve të drejtuesve të institucioneve të arsimit profesional mbi përfitimet e institucioneve nga ndërhyrjet e projektit “Aftësi për Punë” gjatë vitit akademik 2020-2021, si dhe identifikimin e sfidave dhe dhënien e sugjerimeve për ndërhyrjet e ardhshme të projektit.

Objektivat e këtij kërkimi cilësor janë:

  • Të identifikojë dhe të eksplorojë perceptimet dhe sjelljet e nivelit drejtues të nëntë shkollave partnere dhe Qendrës së Arsimit Profesional Vlorë për ndërhyrjet e projektit S4J gjatë vitit akademik 2020-2021. 
  • Të identifikojë përfitimet dhe sfidat e perceptuara nga niveli drejtues i institucioneve partnere në lidhje me implementimin e projektit S4J në këto institucioneve gjatë vitit akademik 2020-2021.
  • Të japë rekomandime për të ndërhyrjet e ardhshme të projektit në këto institucioneve.

Lexoni publikimin më poshtë për të mësuar më shumë.