Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri

Zhvillimi i modelit zviceran të praktikave profesionale në Shqipëri filloi nga projekti “Aftësi për Punë” në vitin 2016. Fillimisht i pilotuar në një shkollë profesionale dhe në një sektor, që prej asaj kohe u zhvillua në 6 shkolla profesionale, ku 1138 praktikantë u pritën nga 436 kompani në 5 rajone dhe në 9 sektorë (viti Akademik 2018 – 2019).

Ky rast studimi përshkruan sesi “Aftësi për Punë” nisi dhe zhvilloi një sistem praktikash profesionale që plotëson kërkesat e sektorit privat dhe rrit punësueshmërinë e të diplomuarve nga arsimi e formimi profesional. Publikimi gjithashtu përshkruan sistemin e monitorimit dhe të vlerësimit që u zhvillua gjatë këtij procesi.

Lexoni rastin e studimit në anglisht: APPRENTICESHIP CASE