Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

Udhëzues për praktikat profesionale afatgjata në biznes

Qëllimi i këtij udhëzuesi është krjimi i një materiali sintetizues dhe praktik mbi tërësinë e hapave, proceseve, roleve dhe instrumenteve që kanë praktikat profesionale afatgjata dhe që garantojnë implementim të suksesshëm për të gjithë aktorët. Udhëzuesi shërben:


– Si dëshmi e procedurave të ndjekura, mjeteve të përdorura dhe eksperiencave të fituara;
– Si pikë referimi për të gjithë aktorët, në të mirë të të kuptuarit, të lehtësuarit dhe të përmirësuarit të rolit dhe të performancës së tyre në kuadër të praktikave;
– Si bazë për replikim instrumentesh dhe procedurash për ofrues të ndryshëm të AFP-së.

Lexoni udhëzuesin më poshtë për të mësuar më shumë.