Më shumë të punësuar dhe të ardhura nga AFP

Më shumë të punësuar dhe të ardhura nga AFP

Si çdo vit, projekti “Aftësi për Punë” ka hartuar raportin e gjurmimit të të diplomuarve të vitit 2019. Në këtë publikim paraqiten të dhëna nga ndjekja e të diplomuarve nga institucionet partnere të AFP 1 vit pas diplomimit.

Nga ky raport vihen re tendenca pozitive që tregojnë rritjen e punësueshmërisë e të ardhurave të të diplomuarve nga arsimi dhe formimi profesional, si dhe përmirësimin e imazhit të përgjithshëm të AFP.

Numri i të atyre që diplomohen nga 6 shkolla partnere është rritur me afro 30%  nga viti 2016.

Përqindja e të diplomuarve që janë në punë (12 muaj pas diplomimit) është rritur me 17% (nga 34% për të diplomuarit në vitin 2016 në 51% për të diplomuarit në vitin 2019). Numri i profesionisteve te rinj që kontribuojnë në kompanitë shqiptare nga këto 6 shkolla është dyfishuar.

Më shumë të diplomuar në vitin e parë të punës po marrin paga më të larta. Zhvillimi më interesant vërehet me grupin e pagave të larta (mbi 50,000 Lekë NET) që për të diplomuarit në vitin 2019 ka shkuar 24% (paga mesatare në semestrin e 2-të të 2020  ka qenë 44,945 Lekë).

Më shumë nxënës të mirë po i zgjedhin shkollat partnere të projektit. Mesatarja e nxënësve që regjistrohen në arsim profesional në klasat e 10-ta është rritur me një notë nga viti 2017 (kur projekti filloi të mbledhë këtë të dhënë).

Ndërkohë, 86% e të diplomuarve në vitin 2019 thonë që do të zgjidhnin të njëjtën shkollë.